Stel uw vraag direct aan Tineke.

Algemene voorwaarden

Download hier een pdf versie van de tekst

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

U wordt verzocht deze algemene leveringsvoorwaarden zorgvuldig te lezen.

Zorgcentrum Bontekoe B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te (6661 ZE) Elst aan De Kist 57 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75059274.

Je kunt Zorgcentrum Bontekoe als volgt bereiken:
E: info@zorgcentrumbontekoe.nl

INHOUDSOPGAVE

1. DEFINITIES
2. TOEPASSELIJKHEID
3. DE ZORGOVEREENKOMST
4. HET ZORGPLAN
5. INFORMATIEVERSTREKKING
6. VERPLICHTINGEN CLIËNT
7. BETALINGSVOORWAARDEN
8. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
9. EINDE ZORGOVEREENKOMST
10. OVERMACHT
11. AANSPRAKELIJKHEID
12. KLACHTEN EN GESCHILLEN

1. DEFINITIES

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Zorginstelling: de rechtspersoon die zorg met verblijf verleent aan zorgbehoeftigen met een WLZ-indicatie, Zorgcentrum Bontekoe B.V., opdrachtnemer tevens de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden.
1.2. Cliënt: de natuurlijke persoon die een Zorgovereenkomst met de Zorginstelling aangaat, dan wel zich tot de Zorginstelling wendt of heeft gewend teneinde zorg te ontvangen.
1.3. Zorgovereenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en de Zorginstelling ten behoeve van het verkrijgen respectievelijk leveren van zorg op basis van een WLZ-indicatie.
1.4. Voorwaarden: onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden aangevuld of gewijzigd.
1.5. Zorgverlener: de voor de Zorginstelling werkzame beroepsbeoefenaar die met de Cliënt in het kader van de zorgverlening persoonlijk contact heeft.
1.6. Zorg of Zorgverlening: verzorging en/of begeleiding in combinatie met verblijf.
1.7. Verblijf: wonen in de Zorginstelling ten behoeve van het ontvangen van de Zorg.
1.8. Vertegenwoordiger: de (wettelijk) vertegenwoordiger van Cliënt als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van Cliënt uit hoofde van deze Voorwaarden voor zover Cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of door middel van een persoonlijke schriftelijke machtiging door Cliënt.
1.9. Zorgplan: een in samenspraak met Cliënt opgesteld plan, waarin de algemene gegevens en het beeld van Cliënt, zijn beperkingen, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage aan de orde komen. Onder het Zorgplan wordt ook het Verzorgings- of het Begeleidingsplan verstaan.
1.10. Dossier: het Zorgdossier dat door de Zorgverlener wordt ingericht met betrekking tot de Zorg van Cliënt. In het Dossier neemt de Zorgverlener gegevens op over de gezondheid van Cliënt, de verrichtingen en verklaringen van Cliënt. Ook bewaart de Zorgverlener hierin gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening.
1.11. Kwaliteitsstandaarden: richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden, die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is.
1.12. Indicatiebesluit: een verzekerde die in aanmerking wil komen voor Wlz-zorg moet hiervoor een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt in een indicatiebesluit of iemand toegang heeft tot de Wlz (Wet langdurige zorg).
1.13. Incident: een gebeurtenis die tijdens het zorgproces tot schade aan de cliënt, een medebewoner of medewerker van de instelling heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.
1.14. Beschikking: het besluit waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de Wmo. Deze Beschikking wordt afgegeven door het college van burgemeester en wethouders (B en W).
1.15. Schriftelijk: waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes zijdens Zorginstelling, alsmede de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle Zorgovereenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen de Cliënt en de Zorginstelling.
2.2. Deze Voorwaarden worden zoveel als mogelijk toegepast ondanks de wijze waarop de zorg wordt gefinancierd.
2.3. Afwijkingen van (bepalingen van) deze Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij Schriftelijk en nadrukkelijk tussen de Cliënt en de Zorginstelling zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één Zorgovereenkomst.
2.4. Het (mogelijk) niet van toepassing zijn (van een deel) van een bepaling van deze Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de nietige of vernietigde bepaling.
2.5. De Zorginstelling heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de Cliënt zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

3. DE ZORGOVEREENKOMST

3.1. De Zorgovereenkomst tussen Cliënt en de Zorginstelling komt tot stand indien:
a. de Cliënt of diens Vertegenwoordiger kenbaar heeft gemaakt de Zorgovereenkomst te willen aangaan, en
b. de Cliënt beschikt over een voor de financiering noodzakelijke verwijzing, Indicatiebesluit, dan wel een Beschikking door de gemeente is afgegeven, en
c. de Zorgovereenkomst door zowel de Zorginstelling als de Cliënt, dan wel dienst Vertegenwoordiger, is ondertekend.
3.2. Het staat Partijen vrij de totstandkoming van de Zorgovereenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.3. Wanneer de Zorginstelling de Cliënt een aanbod doet is het aanbod, tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij het aanbod, veertien (14) dagen geldig.
3.4. Indien de aanvaarding van de Cliënt afwijkt van het aanbod van de Zorginstelling, dan geldt dit als een nieuw aanbod zijdens de Cliënt en is de Zorginstelling hieraan niet gebonden. Er is dan geen Zorgovereenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in aanbiedingen, Zorgovereenkomsten, e-mailberichten en communicatie uitingen en/of publicaties van de Zorginstelling, binden de Zorginstelling niet.
3.6. Nadere mondelinge afspraken en bedingen dan wel wijzigingen in de Zorgovereenkomst binden de Zorginstelling slechts indien en nadat deze Schriftelijk door haar zijn bevestigd, tenzij de wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving. Vorenstaande geldt ook met betrekking tot deze Voorwaarden. Daarbij geldt het volgende:
a. tenzij in de bekendmaking dan wel de bevestiging een andere datum van inwerkingtreding is vermeld, treedt een wijziging in werking dertig (30) dagen na de dag waarop deze door de Zorginstelling aan de Cliënt bevestigd dan wel bekendgemaakt is;
b. tenzij de Zorginstelling een andere inwerkingsdatum hanteert, treedt een wijziging die voortvloeit uit een wijziging in wet- of regelgeving in werking op het moment waarop de betreffende wet- of regelgeving wijzigt;
c. alvorens een wijziging in werking treedt, wordt deze met de Cliënt besproken. De zorginstelling zal zich hierbij inspannen overeenstemming met de Cliënt te bereiken;
d. indien de Cliënt het toch niet eens is met een wijziging dan mag de Cliënt binnen veertien (14) dagen na de bekendmaking van de wijziging door de Zorginstelling de Zorgovereenkomst Schriftelijk opzeggen. De Zorgovereenkomst eindigt dan op de dag dat de betreffende wijziging in werking treedt. De Zorginstelling mag vervolgens uiterlijk tien (10) dagen na de tijdige opzegging van de Cliënt, de Cliënt Schriftelijk te kennen geven bereid te zijn de Zorgovereenkomst ongewijzigd voort te zetten. In dat geval zal de wijziging niet op de Cliënt van toepassing zijn en wordt de Zorgovereenkomst op basis van de ongewijzigde voorwaarden voortgezet. Maakt de Zorginstelling van voornoemd recht geen gebruik, dan stopt de Zorgovereenkomst in dat geval op de dag dat de wijziging in werking treedt.
3.7. Worden door de Zorginstelling op verzoek of met voorafgaande instemming van de Cliënt prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Zorgovereenkomst vallen, dan zullen deze prestaties, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, door de Cliënt aan de Zorginstelling worden vergoed volgens de door de Zorginstelling gehanteerde prijzen c.q. tarieven.

4. HET ZORGPLAN

4.1. Bij de start van de Zorgverlening worden in het Zorgplan de afspraken over de uitvoering van de Zorgverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking schriftelijk vastgelegd. Het Zorgplan is daarmee een onderdeel van de Zorgovereenkomst dat helemaal op de Cliënt is toegeschreven.
4.2. Het Zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. In het Zorgplan sluit de Zorgverlener zoveel mogelijk aan bij de wensen van de Cliënt.
4.3. De Cliënt kan bij de zorgplanbespreking een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen. Dit kan het zorgkantoor voor de Cliënt regelen. Vóór de eerste zorgplanbespreking wijst de Zorginstelling de Cliënt op deze mogelijkheid.
4.4. Tijdens de zorgplanbespreking evalueert de Zorginstelling het Zorgplan met de Cliënt en bespreken Partijen hoe de Zorgverlening verloopt en of er aanpassingen nodig zijn. In ieder geval wordt besproken:
a. welke ondersteuning de Cliënt van de Zorginstelling wenst te ontvangen;
b. de gezondheidstoestand van de Cliënt, de prognose en de daarmee samenhangende risico’s voor de gezondheid en het welzijn van de Cliënt;
c. de doelen van de Zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe de Zorginstelling die met de Cliënt zal proberen te bereiken;
d. indien nodig, de medische behandelingen;
e. de Zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de Zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die Zorgverleners plaatsvindt en wie Cliënt ’s aanspreekpunt is;
f. welke familieleden of anderen bij de Zorgverlening worden betrokken of van de Zorginstelling informatie krijgen over de Zorgverlening en hoe de Zorginstelling dit zal doen;
g. hoe vaak en waarom het Zorgplan met de Cliënt besproken en aangepast zal worden als dat vaker of minder vaak is dan twee keer per jaar.
4.5. Het Zorgplan wordt uiterlijk binnen zes (6) weken na aanvang van de Zorgverlening opgesteld. Vervolgens wordt het Zorgplan regelmatig geëvalueerd. Na een evaluatie zal de Zorginstelling er steeds voor zorgen dat de uitkomsten binnen uiterlijk zes (6) weken het Zorgplan worden opgenomen. De Cliënt krijgt een kopie van het Zorgplan en dienst deze binnen twee (2) weken na ontvangst te ondertekenen.
4.6. De Zorginstelling probeert met de Cliënt overeenstemming te bereiken over het Zorgplan. Wanneer dit toch niet lukt of als de Cliënt geen toestemming geeft voor (delen van) de Zorgverlening wordt dat in het Zorgplan vermeld, waarna de Cliënt het Zorgplan alsnog dient te ondertekenen. Die onderdelen worden dan niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om gevaar voor de Cliënt of anderen af te wenden.
4.7. Als de Cliënt geen overleg over de Zorgverlening met de Zorginstelling wilt of kan hebben, dan wordt het Zorgplan niet door de Cliënt ondertekend. De Zorginstelling stelt dan een Zorgplan op waarin de Zorginstelling zoveel mogelijk rekening houdt met wat de Zorginstelling denkt dat de Cliënt wil en kan gezien Cliënt ‘s mogelijkheden en beperkingen.
4.8. Indien de Zorginstelling de Zorgverlening niet volgens het Zorgplan kan uitvoeren, laat de Zorginstelling dit de Cliënt zo spoedig mogelijk weten. De Zorginstelling zal haar best doen de Zorgverlening alsnog volgens het Zorgplan uit te voeren. Slaagt de Zorginstelling daar niet in, dan kan de Cliënt de Zorgovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4.9. Indien het voor de Cliënt niet mogelijk is de Zorg te ontvangen, bijvoorbeeld wanneer de Cliënt met vakantie gaat of een dag niet aanwezig is, meldt hij dit zo snel mogelijk en in ieder geval 48 uur van tevoren aan de Zorginstelling. Laat de Cliënt dit na, dan kan de Zorginstelling kosten bij de Cliënt in rekening brengen, tenzij de Cliënt kan aantonen dat hij absoluut niet in staat was de Zorg tijdig af te melden. De kosten zijn niet hoger dan de werkelijk gemaakte kosten.

5. INFORMATIEVERSTREKKING

5.1. Steeds wanneer de Zorginstelling de Cliënt voorziet van informatie, probeert de Zorginstelling dit te doen op een voor de Cliënt geschikt niveau en gaat de Zorginstelling na of de Cliënt de ontvangen informatie heeft begrepen.
5.2. De Zorginstelling informeert de Cliënt in ieder geval tijdens de zorgplanbespreking over alle onderwerpen die hiervoor onder artikel 4 van deze Voorwaarden zijn opgesomd. De Zorginstelling zal haar best doen om ervoor te zorgen dat de Cliënt voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor de Cliënt van belang is voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst.
5.3. Voorts geeft de Zorginstelling op haar website en/of in folders informatie over:
• algemene zaken die bij de Zorginstelling spelen en die voor de Zorgverlening belangrijk zijn;
• welke Zorgverlening de Zorginstelling biedt;
• hoe de Cliënt een nieuwe Indicatie of verwijzing kan krijgen en of de Zorginstelling daarbij kunnen helpen;
• de mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin de Cliënt uit hoe de Cliënt wilt dat er wordt gehandeld mocht er sprake zijn van een situatie waarin de Cliënt niet meer voor zichzelf kan beslissen;
• de bereikbaarheid van de Zorginstelling bij noodsituaties;
• de klachtenregeling van de Zorginstelling;
• de cliëntenraad van de Zorginstelling;
• de intake;
• de huisregels;
• de recreatiemogelijkheden en overige faciliteiten; en
• de regeling voor partnerverblijf.
5.4. In het geval er een Incident in de Zorginstelling heeft plaatsgevonden waar de Cliënt merkbare gevolgen van heeft of kan hebben, informeert de Zorginstelling de Cliënt onmiddellijk over de aard en toedracht van dat Incident en de mogelijke begeleiding bij het opvangen van de gevolgen.

6. VERPLICHTINGEN CLIËNT

6.1 Bij het aangaan van de Zorgovereenkomst verstrekt de Cliënt de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon en van de persoon die door de Cliënt schriftelijk is gemachtigd in diens plaats te treden als de Cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van diens belangen.
6.2 De Cliënt verplicht zich bij het ondertekenen van de Zorgovereenkomst legitimeren en gedurende de looptijd daarvan op verzoek van de Zorginstelling een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs laten zien.
6.3 De Cliënt geeft de Zorginstelling naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de Zorgverlening, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring.
6.4 De Cliënt werkt mee om de Zorginstelling in staat te stellen de Zorg te leveren zoals overeengekomen in de Zorgovereenkomst en het Zorgplan en zoals nodig in het kader van de veiligheid, alsook conform regelgeving over arbeidsomstandigheden (zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne).
6.5 De Cliënt houdt zich aan de huisregels en zorgt dat bezoekers zich hier ook aan houden.
6.6 De Cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de Zorginstelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, de Zorgverleners, alsook andere medewerkers en vrijwilligers van de Zorginstelling. De Cliënt mag bijvoorbeeld zonder toestemming geen film- of geluidsopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers.
6.7 Indien de Cliënt schade constateert die mogelijk door de Zorginstelling is veroorzaakt, meldt de Cliënt dit zo snel mogelijk bij de Zorginstelling.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Indien de Zorg niet op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet rechtstreeks door het zorgkantoor of de zorgverzekeraar aan de Zorginstelling wordt betaald, is Cliënt gehouden de vergoeding voor de Zorgverlening te betalen.
7.2 Indien de Zorg vergoed wordt op grond van een wet is het evenwel mogelijk dat Cliënt een wettelijk verplichte eigen bijdrage moet betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is. Ook kan het zijn dat de Zorg onder het eigen risico onder de Zorgverzekeringswet valt en derhalve door de Cliënt betaald dient te worden.
7.3 Indien de Cliënt moet betalen voor de Zorgverlening, informeert de Zorginstelling de Cliënt voor de aanvang van de Zorgverlening over de prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kan de Cliënt opvragen bij het CAK. De verzekeraar kan de Cliënt informeren over het eigen risico.
7.4 De Zorginstelling kan elk jaar de prijzen van de Zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en kostenontwikkelingen (“indexeren”) en wettelijke tarieven.
7.5 De Zorginstelling stuurt de Cliënt een duidelijke en gespecificeerde factuur voor de Zorgverlening waar de Cliënt zelf voor moet betalen. Facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen te worden voldaan.
7.6 Na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 7.5 van deze Voorwaarden stuurt de Zorginstelling de Cliënt een betalingsherinnering en krijgt de Cliënt de gelegenheid binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. Als daarna nog niet is betaald, mag de Zorginstelling wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten bij Cliënt in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

8.1. De Zorginstelling bewaart in het Zorgdossier gegevens over de Cliënt die van belang zijn voor het nakomen van de Zorgovereenkomst. Het Zorgplan maakt deel uit van het Zorgdossier.
8.2. Het Zorgdossier is eigendom van de Zorginstelling.
8.3. Indien het gaat om gegevens welke verband houden met geneeskundige behandeling geldt een bewaartermijn van vijftien (15) jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is.
8.4. Indien noodzakelijk voor bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit, mag de Zorginstelling zonder toestemming van de Cliënt persoonsgegevens verwerken over intern gemelde Incidenten.
8.5. De Zorginstelling gebruikt de gegevens van de Cliënt voor zover dat nodig is, zoals voor:
a. kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering;
b. het bijhouden van het Zorgdossier;
c. de financiële afwikkeling en controle;
d. intercollegiale toetsing;
e. intervisie, supervisie en opleiding of onderwijs; en
f. calamiteitenonderzoek.
8.6. Cliënt geeft de Zorginstelling toestemming de gegevens van Cliënt te gebruiken bij de Zorgverlening. Deze toestemming is niet van toepassing op het gebruik van foto’s waarop of video’s waarin de Cliënt voorkomt (bijvoorbeeld voor brochures of de website van de Zorginstelling). Daarvoor zal de Zorginstelling altijd afzonderlijk toestemming aan de Cliënt vragen.
8.7. De Cliënt kan de Zorginstelling verzoeken diens gegevens te vernietigen. Tenzij het bewaren van de gegevens van belang is voor iemand anders dan de Cliënt, zal de Zorginstelling de gegevens in principe binnen drie (3) maanden na het vernietigingsverzoek van de Cliënt vernietigen.
8.8. De Cliënt kan de Zorginstelling verzoeken het Zorgdossier in te zien. Ook kan de Cliënt om een kopie verzoeken. De Zorginstelling kan daarvoor een vergoeding vragen.
8.9. Zonder de schriftelijke toestemming van de Cliënt mag de Zorginstelling anderen geen inzage in het Zorgdossier verlenen of anderen gegevens uit het Zorgdossier verstrekken, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer de Inspectie voor de Gezondheidszorg om inzage vraagt.
8.10. Onder anderen als bedoeld in artikel 8.9 van deze Voorwaarden wordt niet verstaan:
a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de Zorgovereenkomst als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden; en
b. een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde van de Cliënt wanneer dat noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
8.11. Na beëindiging van de Zorgovereenkomst bewaart de Zorginstelling het Zorgdossier en overige (administratieve) gegevens zo lang als dat wettelijk gezien verplicht is en krijgt de Cliënt desgewenst een kopie.
8.12. Indien Cliënt overlijdt, Geeft de Zorginstelling de nabestaanden op hun verzoek alleen inzage in het Zorgdossier indien de Cliënt hier vóór diens overlijden schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of toestemming volgens de Zorginstelling mag worden verondersteld.
8.13. In de Zorginstelling de Cliënt bij wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs wenst te betrekken, dan informeert de Zorginstelling de Cliënt over het doel van het wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs en over de risico’s van medewerking daaraan. Pas als de Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven, mag de Zorginstelling de Cliënt bij wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs betrekken dan wel Cliënt ‘s gegevens gebruiken of ter beschikking stellen. De Zorginstelling kan ook volledig anonieme en niet meer tot de Cliënt te herleiden gegevens gebruiken of verstrekken.
8.14. Indien de Zorginstelling een medische handeling uitvoert waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de Cliënt als inbreuk op de privacy kan worden ervaren, dan zorgt de Zorginstelling ervoor dat dat met toestemming van de Cliënt gebeurt of dat dat buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt. Indien de Zorginstelling voornemens is een Zorgverlener in opleiding of een stagiair bij een dergelijke handeling aanwezig te laten zijn, dan zal de Zorginstelling de Cliënt daarvoor voorafgaand toestemming vragen.
8.15. Onder anderen als bedoeld in artikel 8.14 van deze Voorwaarden wordt niet verstaan:
a. de Zorgverlener of degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de handeling ook noodzakelijk is; en
b. de curator, mentor of schriftelijk gemachtigde van de Cliënt.

9. EINDE ZORGOVEREENKOMST

9.1. De Zorgovereenkomst eindigt:
a. op de einddatum als in de Zorgovereenkomst is genoemd;
b. voor de einddatum genoemd in de Zorgovereenkomst indien de Cliënt en de Zorginstelling hier overeenstemming over bereiken;
c. van rechtswege bij het overlijden van de Cliënt; en
d. indien deze door de Cliënt of de Zorginstelling onder de in deze Voorwaarden omschreven voorwaarden wordt opgezegd.
9.2. Beide partijen kunnen de Zorgovereenkomst op elk moment opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt schriftelijk tegen het einde van de maand en betreft tevens het verblijf in de Zorginstelling.
9.3. In de volgende gevallen mag de Zorginstelling de Zorgovereenkomst met nachtneming van een opzegtermijn van 1 maand opzeggen:
a. de Zorginstelling kan of mag de Zorg die de Cliënt nodig heeft niet meer verlenen, bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat de Zorginstelling geen goede zorg meer kan bieden of na een nieuw(e) Indicatiebesluit/(-stelling);
b. het Indicatiebesluit/-stelling of de verwijzing is niet meer geldig;
c. de zorg is niet langer nodig. Indien de Cliënt meent dat Zorg nog steeds nodig is, kan Cliënt binnen de in de aanhef genoemde opzegtermijn voor eigen rekening een second opinion vragen;
d. de Cliënt de verplichtingen uit de Zorgovereenkomst niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat het voor de Zorginstelling niet (meer) mogelijk is om goede Zorg te verlenen;
e. het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de Zorginstelling niet meer betaalt voor de Zorgverlening aan de Cliënt en de Cliënt zelf ook niet bereid is voor de Zorgverlening te betalen;
f. er zijn andere gewichtige redenen voor de opzegging die de Zorginstelling met de Cliënt heeft besproken.
9.4. Indien de Zorginstelling de Zorgovereenkomst heeft opgezegd om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld, zal de Zorginstelling haar best doen om de Cliënt te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en de Cliënt wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen. De Cliënt krijgt dan een kopie van het Zorgdossier mee.
9.5. Wordt de zorg na het beëindiging van de Zorgovereenkomst door een andere zorgaanbieder overgenomen, dan verstrekt de Zorginstelling alleen met toestemming van de Cliënt informatie over de Cliënt aan deze zorgaanbieder.
9.6. Als er naar het oordeel van de Zorginstelling aanleiding toe is of als de Zorginstelling daartoe verplicht is, zal de Zorginstelling het zorgkantoor of de zorgverzekeraar en de Inspectie voor de Gezondheidszorg informeren over het einde van de Zorgovereenkomst en de reden(en) daarvan.
9.7. Met het eindigen van de Zorgovereenkomst eindigt, in alle gevallen, van rechtswege tevens de Verblijfsovereenkomst.

10. OVERLIJDEN

10.1. Tenzij de nabestaanden dat niet willen, zorgt de Zorginstelling bij overlijden van de Cliënt voor de noodzakelijke laatste zorg. Nemen de nabestaanden deze zorg op zich, dan dienen zij binnen drie (3) uur na melding van het overlijden iets anders regelen.
10.2. De nabestaande van de Cliënt krijgen na het overlijden zeven (7) dagen de tijd om de kamer leeg te maken. Als dat niet gebeurt, kan de Zorginstelling de kamer ontruimen en de daarin aanwezige eigendommen drie (3) maanden opslaan. De Zorginstelling kan de erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de eigendommen.
10.3. Als er geen nabestaanden (bekend) zijn meldt de Zorginstelling het overlijden en de gemaakte kosten aan een notaris of aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat namens de Staat de onbeheerde nalatenschap zal afwikkelen.

11. OVERMACHT

11.1. Ingeval van overmacht is de Zorginstelling gerechtigd de Zorgovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst (ten dele) te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Cliënt voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.2. Onder overmacht wordt in het kader van deze Voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Zorginstelling, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere omstandigheid waardoor nakoming van de Zorgovereenkomst redelijkerwijs door de Cliënt niet meer van de Zorginstelling kan worden verlangd.
11.3. Onder omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, watersnood, waterschade, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij de Zorginstelling c.q. bij haar leveranciers, wanprestaties door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen.
11.4. Indien niet nakoming van de verplichting langer dan 1 maand duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Zorgovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade en kosten aan de andere partij.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Indien de Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de Zorginstelling die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van de Zorginstelling voor die schade steeds beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende verrichte Zorgverlening.
12.2. In afwijking van hetgeen onder artikel 11.1 is bepaald, wordt bij een Zorgovereenkomst met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes (6) maanden verschuldigde vergoeding.
12.3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de Zorginstelling te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de Zorginstelling, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt, voor zover de Zorginstelling hiervoor verzekerd is.
12.4. De Zorginstelling is niet aansprakelijk voor:
a. schade die is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens of bescheiden die die door of namens de Cliënt aan de Zorginstelling zijn verschaft;
b. schade die is ontstaan door aanwijzingen door of namens de Cliënt aan de Zorginstelling;
c. indirecte schade, gevolgschade en vervolgschade;
12.5. De Cliënt vrijwaart de Zorginstelling tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Zorgovereenkomst samenhangen. De Cliënt vrijwaart de Zorginstelling in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Cliënt aan de Zorginstelling onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. De Cliënt vrijwaart de Zorginstelling bovendien in het bijzonder voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door de Cliënt aangeleverde bescheiden.
12.6. De aansprakelijkheid van de Zorginstelling gaat nooit verder dan bepaald in deze Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van de Zorgovereenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad.
12.7. De Zorginstelling heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Cliënt ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige Zorgverlening.

13. KLACHTEN EN GESCHILLEN

13.1. De Zorginstelling heeft een klachtenregeling voor Cliënten die te vinden is op haar website of in een folder. Daarin staat ook wie de klachtenfunctionaris is. Desgewenst kan de Cliënt deze regeling ook op papier krijgen.
13.2. Het staat de Cliënt ook vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen. Betreft het geschil het handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde zorgverlener, dan kan de Cliënt zich ook tot de tuchtrechter wenden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief